This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

„Dnes sú digitálne nástroje ako kľúče k triede. Ak nemáte prístup k digitálnym nástrojom, je to ako stáť pred triedou bez kľúčov.“

Takto jeden z opýtaných opísal dôležitosť digitálnych zručností a digitálnych nástrojov ako súčasti moderných zručností pracovného života v organizácii VŠ. Citát je skvelou metaforou toho, aké dôležité sú dnes digitálne nástroje vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Digitalizácia má nepochybne svoje výhody, no čoraz viac si uvedomujeme aj jej škodlivé účinky na pohodu zamestnancov.

V tejto správe o digitálnom blahobyte skúmame fenomén digitálneho blahobytu v kontexte inštitúcií vyššieho vzdelávania. Náš prieskum DWEL získal viac ako 70 odpovedí a pokračovali sme v 30 pološtruktúrovaných rozhovoroch, aby sme získali čo najväčší prehľad o našej cieľovej skupine!

Tieto rozhovory sme založili na nasledujúcich témach:

  • zručnosti a kompetencie
  • zmysel pre komunitu
  • zvládanie
  • pracovné podmienky.

Porovnaním teoretického výskumu, informácií, ktoré sme zhromaždili z odpovedí prieskumu a rozhovorov, sme vytvorili súdržnú správu o digitálnom blahobyte, ktorá predstavuje a analyzuje výzvy digitálnej pohody tak, ako ich zažili lektori a manažéri vysokých škôl v rámci širšieho súčasného digitálneho prechodu. 

Správa o digitálnom blahobyte bude úvodom do významu, rozsahu a aplikácie digitálneho blahobytu vo vysokých školách. Cieľom správy je zvýšiť porozumenie a povedomie o digitálnom blahobyte medzi vysokoškolskými lektormi. Presnejšie povedané, cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti dosiahnutia rovnováhy medzi digitálnym vyučovaním a blahobytom lektorov, keď sú náhle vystavení rizikám pre svoje fyzické a duševné zdravie, ktorým doteraz nemuseli čeliť.

Správa DWEL ponúka aktuálne informácie o digitálnom blahobyte konkrétne z pohľadu pedagogických zamestnancov, výskumníkov a riadiacich pracovníkov v sektore vysokoškolského vzdelávania. Skúma skúsenosti a vnímanie ľudí pracujúcich v sektore vyššieho vzdelávania na témy digitálnej pohody. Výsledky správy DWEL slúžia okrem iného ako dobrý základ pre plánovanie budúcich akcií. Správa ponúka aj stručný prehľad osvedčených postupov z iných oblastí, ktoré možno aplikovať aj na sektor vysokoškolského vzdelávania. Okrem toho navrhuje opatrenia a nástroje, ktoré možno použiť na posilnenie digitálneho blahobytu v sektore vysokých škôl. Vplyv digitalizácie a technológie na pracovný život a blahobyt bol dôkladne preštudovaný, ale koncept digitálneho blahobytu je celkom nový.

Začnite s našou správou o digitálnom blahobyte ešte dnes!

Stiahnuť
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down