This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

"Nykyään digitaaliset välineet ovat kuin avaimet luokkahuoneeseen. Jos sinulla ei ole digitaalisia työkaluja, se on kuin seisoisi luokkahuoneen ulkopuolella ilman avaimia."

Näin eräs haastateltavista kuvasi digitaalisten taitojen ja digitaalisten työkalujen merkitystä osana nykyaikaisia työelämätaitoja korkeakouluorganisaatiossa. Sitaatti on hyvä vertauskuva siitä, miten tärkeitä digitaaliset työkalut ovat nykyään korkeakoulutuksessa.

Digitalisaatiolla on kiistatta hyötynsä, mutta sen haitalliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin tiedostetaan myös yhä useammin.

Tässä digitaalista hyvinvointia käsittelevässä raportissa tarkastelemme digitaalisen hyvinvoinnin ilmiötä korkeakoulujen kontekstissa. DWEL-kyselyymme saatiin yli 70 vastausta, ja jatkoimme 30 puolistrukturoidulla haastattelulla saadaksemme mahdollisimman paljon tietoa kohdeyleisöstämme!
Haastattelut perustuivat seuraaviin teemoihin:

  • taidot ja pätevyys
  • yhteisöllisyys
  • johtaminen
  • työolot.

Yhdistämällä asiakirjatutkimuksen, kyselyvastauksista ja haastatteluista keräämämme tiedot olemme laatineet yhden yhtenäisen digitaalista hyvinvointia koskevan raportin, jossa esitellään ja analysoidaan korkeakoulujen lehtorien ja johtajien kokemia digitaalisen hyvinvoinnin haasteita osana laajempaa nykyistä digitaalista siirtymävaihetta.

Digitaalisen hyvinvoinnin raportti on johdatus digitaalisen hyvinvoinnin merkitykseen, laajuuteen ja soveltamiseen korkeakouluissa.

Raportin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta digitaalisesta hyvinvoinnista korkeakoulujen lehtoreiden keskuudessa. Tarkemmin sanottuna tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on saavuttaa tasapaino digitaalisen opetuksen ja luennoitsijoiden hyvinvoinnin välillä, kun he yhtäkkiä altistuvat fyysiseen ja henkiseen terveyteensä kohdistuville riskeille, joita he eivät ole aiemmin joutuneet kohtaamaan.

DWEL-raportti tarjoaa ajantasaista tietoa digitaalisesta hyvinvoinnista erityisesti korkeakoulusektorin opetushenkilöstön, tutkijoiden ja johtohenkilöstön näkökulmasta. Siinä tutkitaan korkeakoulusektorilla työskentelevien kokemuksia ja käsityksiä digitaaliseen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. DWEL-raportin tulokset toimivat hyvänä pohjana muun muassa tulevien toimien suunnittelulle. Raportti tarjoaa myös lyhyen katsauksen muiden alojen hyviin käytäntöihin, joita voidaan soveltaa myös korkeakoulusektorilla. Lisäksi siinä ehdotetaan toimenpiteitä ja työkaluja, joita voidaan käyttää digitaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen korkeakoulusektorilla. Digitalisaation ja teknologian vaikutusta työelämään ja hyvinvointiin on tutkittu perusteellisesti, mutta digitaalisen hyvinvoinnin käsite on melko uusi.

Aloita Digitaalinen hyvinvointi -raporttimme jo tänään!

Download
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down